Strategie Infrastruktury IT

Podstawowym zadaniem strategii infrastruktury jest realizacja celów biznesowych Działu IT. Cele te odzwierciedlają kierunek usługowy lub rozwojowy infrastruktury informatycznej. Tymi celami mogą być: ograniczenie kosztów utrzymania i rozwoju środowiska informatycznego, ograniczenie kosztów licencji oprogramowania, zwiększenie dostępności usług, zwiększenie elastyczności infrastruktury i poprawienie wskaźnika TTM (ang. Time To Market), itp. Strategia infrastruktury powinna odpowiadać na szereg podstawowych pytań związanych z działalnością operacyjną IT a także działalnością rozwojową systemów informatycznych. Formułowanie takich pytań jest wspólne dla wszystkich zaawansowanych działów IT w firmach i zazwyczaj sprowadza się do określenia odpowiedzi na pytania:

 • Jakie obszary technologiczne można zdefiniować w obecnej infrastrukturze IT? [Na przykład: platforma UNIX/RISC, platforma Microsoft Windows/Intel-AMD, platforma wirtualizacyjna VMWare/vSphere/Xen/KVM, platforma mid-range, FC storage.]
 • Ilu jest preferowanych dostawców infrastruktury w powyżej zdefiniowa­nych obszarach technologicznych i jacy są to dostawcy?
 • Jakie systemy operacyjne są preferowane?
 • Jakie silniki baz danych są preferowane?
 • Jakie serwery aplikacyjne i oprogramowanie middleware są preferowane?
 • Jak zdefiniować klasy dostępności usług? [Na przykład: usługi kluczowe (mission critical, business critical) - dostępność nie mniejsza niż 99.99%, usługi wysokodostepne (high availability) - dostępność nie mniejsza niż 99%, usługi o normalnym poziomie dostępności - dostępność nie mniej­sza niż 90%.]
 • W jaki sposób realizowane maja być usługi wysoko-dostępne (high ava­ilability) oraz usługi kluczowe (mission critical, business critical)?
 • Jaki jest cykl życia infrastruktury?
 • Jakie jest podejście do konsolidacji infrastruktury w poszczególnych ob­szarach?
 • Jakie jest podejście do wirtualizacji infrastruktury w poszczególnych ob­szarach?
 • Czy wszystkie elementy infrastruktury (serwery, macierze dyskowe, bi­blioteki taśmowe, urządzenia sieciowe, licencje na oprogramowanie) są optymalnie wykorzystywane?
 • Czy kompetencje technologiczne pracowników działu IT pokrywają się z obszarami technologicznymi obecnymi w infrastrukturze IT?
 • W jaki sposób infrastruktura IT powinna zapewnić ciągłość biznesową (Business Continuity) w przypadku nieprzewidzianej katastrofy?
 • Czy infrastruktura IT spełnia wymogi zdefiniowane w regulacjach praw­nych. [Na przykład: Sarbanes-Oxley Act, Basel, prawo ubezpieczeniowe.]
 • I inne...

Ograniczenie ilości dostawców umożliwia ograniczenie kosztów związa­nych z utrzymaniem środowisk czy szkoleniem administratorów. Zwiększa się także możliwość pozyskania kwalifikowanych osób lub firm do prac utrzymanio­wych. Zazwyczaj ogranicza się ilość do dwóch konkurujących ze sobą dostaw­ców w każdym obszarze infrastruktury. Dobrą praktyką jest utrzymywanie nie gorszego współczynnika penetracji dostawców niż 80:20. Wybór określonych systemów operacyjnych, baz danych czy oprogramowania middleware umożli­wia skupienie kompetencji pracowników na ograniczonej ilości możliwych roz­wiązań. Dzięki temu optymalizujemy efektywność kompetencyjną i szkoleniową pracowników. Analogiczne wybory dokonywane w kolejnych obszarach umożli­wiają efektywną realizację wymagań biznesowych.

Strategia infrastruktury powinna zagospodarowywać także sytuację przejściową i sposób przechodzenia z sytuacji obecnej działu IT do sytuacji do­celowej określonej przez zatwierdzoną strategię. Okres przejściowy zazwyczaj rozpisany jest jako średnioterminowy w pojedynczych przypadkach jako krót­kookresowy. Przejście ze stanu obecnego do stanu docelowego powinno być bardzo dokładnie zaplanowane, w przeciwnym razie koszt inwestycyjny nie zwróci się w zakładanym okresie i w dłuższym terminie może doprowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług lub znacząco ograniczy wymaganą przez strategię elastyczność.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.